Онлайн поръчка
Вход | Регистрация
Начало »Заверка и легализация

Заверки и легализация на документи

Освен превода, в комплексната ни услуга са включени всички необходими заверки и/или легализация на Вашия документ във всички държавни институции и посолства в Република България.

 • Заверката на документ е заверка на оригинал или нотариално заверено копие на документа в различни държавни институции и заверка на легализираните документи в консулски служби на чужди държави в Република България, както и заверката на подписа на преводача в Министерство на външните работи.

 • Легализацията на документ е полагане на апостил (Apostille). Легализацията върху заверените документи, издадени в Република България, се извършва от Дирекция „Консулски отношения” на Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието и Министерство на образованието и науката

Сроковете за легализация на документите са от 1 до 14 работни дни в зависимост от документите, като най-дълъг е срока за документи, издадени от образователни институции.

Документите, предназначени за чужбина, се издават в съответствие с двустранните спогодби между държавите и „Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа” на дирекция "Консулски отношения" към Министерство на външните работи.

Нашата услуга:

 • Превеждаме документа Ви на наша бланка като оторизирана агенция, с печат и подпис на заклет преводач.
 • Внасяме документа Ви за правно-административно оформяне в съответната инстанция (заверяваме оригиналния документ или нотариално заверено копие в министерствата, чиито печати се изискват от Консулски отдел на Министерство на външните работи).
 • Заплащаме на място или по банков път всички необходими държавни такси
 • Скачаме превода със заверения документ. Заверяваме този комплект в Консулски отдел на Министерство на външните работи.
 • Доставяме документа Ви обратно в нашия офис или на посочения от Вас адрес, ако нямате възможност да го вземете от нашите офиси.

Важна информация

 • Когато документът е издаден от държава, която не е страна по Хагската конвенция* или по  Договор за правна помощ**, пълната легализация включва заверка от българско консулство в държавата, издаваща документа, или заверка от българско консулство, отговарящо за съответната държава.

 • Документи, издадени от други държави, се превеждат в България от фирма, която има договор с Министерство на външните работи, като Министерството на външните работи удостоверява подписа на преводача.

​*Хагска конвенция – взаимно признаване на документи с положена заверка APOSTILLE (АПОСТИЛ) от държавите, ратифицирали конвенцията

**Договор за правна помощ – взаимно признаване на публични документи.

По-долу са посочени изискванията за най-често легализираните документи за и от чужбина. Ако не сте сигурни, че вашите документи отговарят на тези изисквания или имате по-специален случай, една навременна консултация (безплатна) с нас ще ви спести много неудобства, загуба на време и средства.

Изисквания за документи за превод и легализация за чужбина:

 • Удостоверение за раждане, граждански брак, семейно положение, роднински връзки, постоянен адрес, акт за смърт – трябва да бъдат дубликати (не оригинал или нотариално заверени копия) или в редки случаи копия, заверени от издаващата община с мокър правоъгълен печат за чужбина. Документите трябва задължително да имат правоъгълен печат на издаващата община, удостоверяващ истинността на подписа и печата, положени върху тях.
 • Уверение за следване – трябва да са попълнени факултетът, специалността, годината на записване, продължителността, образователната степен, за която се обучавате и за какво и къде ще ви послужи; удостоверение от начално или средно училище за преместване – трябва да бъде подписано не само от класния ръководител, но и от директора на училището.
 • Диплома за средно образование, диплома от колеж, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, академична справка, диплома за следдипломна квалификация (включително и издадените от медицински учебни заведения) – съветваме ви да ни донесете оригинала, който след това ще Ви бъде върнат. Ако въпреки това ни донесете копие, то изключително ясно трябва да личат печатът на учебното заведение и подписът на директора или ректора и декана. При академичните справки – трябва да са изпълнени изискванията както при уверението за следване.
 • Свидетелство за съдимост – трябва да има два подписа – на съдия и секретар и печат на съответния съд; съдебно решение за регистрация на фирма, удостоверение за актуално състояние – трябва да бъдат с пресен подпис на съдия (председател на съда) и мокър печат (не нотариално заверени копия); пълномощно или декларация – подписите на упълномощителя или декларатора трябва да са нотариално заверени.
 • Медицинско свидетелство за работа в чужбина – трябва да са попълнени всичките ви данни, посочени в началото на документа. Трябва да сте минали всички прегледи, включително за васерман, спин и психиатър, тъй като има възможност дори и документът да е легализиран без тях, (което се случва изключително рядко), да възникне проблем при влизане в съответната държава; имунизационен паспорт на дете (не се легализира здравната книжка на детето) – трябва да са попълнени всички направени до момента имунизации и личният лекар задължително да е подписал и подпечатал всяка страница.
 • Банково удостоверение – когато е издадено от вашата банка, трябва да поясните, че ви трябва за превод и легализация за чужбина и то да бъде подписано от две оторизирани лица, подали спесимените на подписите си в БНБ.

Уважаеми клиенти, когато ви издават съответни документи, задължително проверявайте коректността на нанесените данни в тях, за да няма допуснати грешки, тъй като ние не можем да правим никакви промени по документите, или да ги променяме в превода.

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции,издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

Преводи и легализация на образователни документи

 • дипломи за средно образование,

 • дипломи за висше образование,

 • академични справки,

 • уверения, свидетелства, удостоверения, справки,

 • удостоверения за квалификация,

 • удостоверения за преквалификация,

 • удостоверения за завършен клас,

 • удостоверения за преместване на ученик,

 • удостоверения за завършен етап от образование,

 • удостоверения за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипламата за средно образование,

 • свидетелства за завършено основно образование и  други образователни документи

Агенция „Джезабел“ предлага цялостна услуга за преводи и легализация на документи за чужбина и Република България  с цел кандидатстване в средни и висши учебни заведения, продължаване и приравняване на образование, кандидатстване за работа и др.

За да могат да бъдат легализирани в Република България, документите, издадени от чуждестранни учебни заведения трябва да бъдат снабдени със съответните заверки на държавата, издала документа. Легализация не се изисква за документи, издадени от държави, с които се прилага режим на освобождаване на документи от легализация (Договор за правна помощ);

Документите се превеждат в агенция за превод в Република България, която има сключен договор с МВнР, като преводи, извършени в чужбина не се признават.

Когато документът е издаден от държава, която е страна по Хагската конвенция или по  Договор за правна помощ, Министерството на външните работи извършва заверка на подписа на преводача.

Когато документът е издаден от държава, която не е страна по Хагската конвенция или по  Договор за правна помощ, Министерството на външните работи заверява както подписа на преводача, така и документа.

За информация за цените, моля посетете секция "Цени"