Онлайн поръчка
Вход | Регистрация

 • Кога се нуждаете от превод на документи?Open or Close

  От превод на документи от български на чужд език се нуждаете при: кандидатстване за работа или обучение в чужбина, сключване на брак извън страната, удостоверяване на различни персонални обстоятелства и данни пред чуждестранните власти и т.н. Обратно, от превод на документи от чужд на български език се нуждаете при: приравняване на придобит в чужбина образователен ценз, сключване на брак с чуждестранен гражданин, удостоверяване пред българските власти настъпили в чужбина различни персонални обстоятелства и данни и т.н.

 • Кога е необходима консулска заверка в чуждестранно посолство?Open or Close

  Консулската заверка в чуждестранно посолство се извършва само след като документите Ви за чужбина са били вече преведени и легализирани. Обикновено тя е необходима по изрично изискване на чуждестранните власти, за да затвърди истинността на преведените документи. Консулска заверка в чуждестранно посолство се изисква и ако извършвате превод и легализация в България на ксерокопие на придобит в чужбина документ, напр. ако искате да легализирате на местна почва унгарския си акт за раждане.

 • Колко струва участието в лотария "Зелена Карта"?Open or Close

  Не се изискват никакви такси. Участието в годишната лотария за зелена карта е напълно безплатно. Използвайки Джезабел, Вие заплащате услугите по подаване на формуляра за участие, проверка на информацията, правилно попълване на формуляра и изпращането му навреме до правилния адрес. Задачата на Джезабел е да гарантира, че Вашата кандидатура ще бъде включена в лотарията и няма да бъде дисквалифицирана.

 • Защо преводът и легализацията се извършват от лицензирана агенция?Open or Close

  Преводът и легализацията се извършват от лицензирана агенция, защото тя разполага с одобрени и регистрирани от Управление Консулско към МВнР заклети преводачи и притежава валиден договор с Управление Консулско за легализирането на документи. Само лицензирана агенция би могла по легален път да оформи Вашите документи.

 • Каква е разликата между легален (официален) и легализиран превод?Open or Close

  Легален (официален) е преводът, извършен от заклет преводач върху бланка на лицензирана преводаческа агенция, който носи неговия подпис и печата на агенцията. Легализиран е преводът, който освен че отговаря на горните изисквания, е заверен и от съответните държавни институции и е легализиран от Управление Консулско към МВнР като последна инстанция.

 • Необходима ли е предплата за превода и легализацията на документи?Open or Close

  Желателно е стойността на легализацията да се заплаща изцяло, а стойността на превода да се предплаща. Станете ли наш редовен клиент, необходимостта от предплата на исканите от Вас услуги би могла да отпадне.

 • Защо цените на преводаческите услуги са различни?Open or Close

  Няма унифицирани цени за превод и легализация. Цените на преводаческите услуги са различни в зависимост от агенцията, която извършва превода и варират в зависимост от трудността на езика, на който се превежда, както и от бързината на превода. Цените обаче не винаги се определят от качеството и бързината на услугата. Понякога самите преводачи поставят условия за заплащането си, особено ако езикът е рядък.

 • Каква е нормативната уредба за легализация на документи в РБ?Open or Close

  За подробности вижте на уеб-страницата на МВнР Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР по Закона за държавните такси (одобрена с ПМС № 49 от 4.04.2000 г., обн. ДВ, бр. 30 от 11.04.2000 г., в сила от 11.04.2000 г., изм. и доп, бр. 52 от 27.06.2000 г., в сила от 27.06.2000 г. )

 • Каква е процедурата при легализация на документи?Open or Close

  Процедурата при легализация на документи е свързана със заверки в различни български институции и зависи от типа на превеждания документ. За съжаление всеки документ има специфична легализация и не може подробно да се опише тук. Ако се интересувате от нещо конкретно, свържете се с нас и ще бъдете подробно информирани за времетраенето и стойността на легализацията на Вашия документ.

 • Каква е разликата между симултанен и консекутивен превод? Open or Close

  Това са различни видове устен превод, които намират приложение при съпровождане, бизнес-преговори, конференции и др.

  Симултанният превод се употребява при многоезични конференции, симпозиуми, конгреси, презентации, семинари, пресконференции, телевизионни и радиопредавания в реално време и т.н., като представлява едновременен с превежданата реч устен превод в кабина с техника. Обикновено този превод се извършва от двама преводачи, говорещият не изчаква преводача.

  Консекутивният превод се използва главно при съпровождане и бизнес-преговори, срещи, кръгли маси, някои типове кратки презентации и семинари, пресконференции, телефонни разговори и т.н, като означава такъв устен превод, който следва превежданата реч. Този превод се извършва от един преводач, говорещият изчаква преводача.

 • Кога се нуждаете от легализация на документи?Open or Close

  От легализация на документи се нуждаете в случаите, когато при пребиваване, имиграция, работа или обучение в чужбина трябва да удостоверите различни персонални обстоятелства и данни пред тамошните власти. Легализация на документи е необходима и когато желаете да приравните в България документ за придобит в чужбина образователен ценз, да удостоверите пред българските власти сключен в чужбина брак, раждане на дете, развод или най-различни настъпили в чужбина обстоятелства.

 • Каква разликата между публичен и частен документ?Open or Close

  Публичните документи се издават от министерства, агенции, общинска администрация, нотариус. Частните документи се издават от физически и юридически лица.

 • Възможно ли е доставяне на преведените и легализирани документи в чужбина?Open or Close

  Да! Достатъчно е да ни оставите пощенския си адрес в чужбина и ние ще Ви ги изпратим на него – бързо и качествено. Таксата за пощенски разноски ще бъде включена в общата сума за превод и легализация.

 • Какво се изисква от Вас при превод и легализация на документи?Open or Close

  При превода на документи е необходимо да разтълкувате всички съкращения, които биха затруднили преводача, както и да изпишете транскрипцията на трите Ви имена според задграничния паспорт. Необходимо е да сте набавили всички необходими първоначални реквизити за легализацията на документа.

 • Какво е легализиран документ и какво представлява легализацията?Open or Close

  Документите, издадени от българските институции, са валидни на територията на Република България, но не и за чужбина.
  Причината да се легализират документите е да се узаконят за територията на държавата, за която ще са необходими. През годините правителствата на Република България са сключили "Договори за правна помощ" с някои държави, като това доста облекчава процедурата за признаването на документи.
  България е ратифицирала и "Хагската конвенция" - друга улеснена процедура за узаконяване на документи.
  При легализацията на документите, в зависимост от вида им, може да се наложат междинни заверки в различни институции, агенции или министерства, като последна положена заверка трябва да е от Министерство на външните работи на държавата, издаваща документа. Ако държавата не е страна по "Хагската конвенция", след заверката на Министерство на външните работи, документът се заверява в консулството на държавата, за която ще служи, или в консулство на държава, поела функциите да извършва заверки за целевата държава.

   

 • Защо е необходимо да легализираме документите за държавите-членки на ЕС след като сме членове на ЕС?Open or Close

  ЕС е образуван с цел свободно движение на хора, стоки и капитали, но това не се отнася за документите. Те трябва да се превеждат, заверяват и легализират. Документите, които нямат нужда от легализация са търговските документи (договори, фактури, товарителници,ЧМР и т.н.), но в това правило има и изключения, които се прилагат основно за държавите, които не са страна по Хагската конвенция или страна по Договор за правна помощ.

 • Как се изчислява броят на страниците готов превод?Open or Close

  Броят на страниците готов превод се изчислява по електронен път, от менюто Tool, Word count или от менюто Review, Word count в зависимост от версията на Microsoft Word. Според Български държавен стандарт една преведена страница се състои от 1800 знака с интервали*. Общият брой знаци с интервали се разделя на 1800 и така получава реалният брой преведени страници.

  * За някой езици (например Китайски, Японски, Иврит) страниците се определят на база различен брой символи. За справка се обадете на сътрудник на Агенция за преводи "Джезабел" или изпратете запитване.

 • Как се определя цената на превода?Open or Close

  Цената на превода се определя от езика, терминологията и срока за изпълнение. За повече информация посетете секция "Цени".

 • Как се определя цената за легализация?Open or Close

  Цената за легализацията се определя от вида на документа. От това какъв е той зависи броят на заверките и различните държавни такси, които се заплащат. За повече информация посетете секция "Цени" и "Легализация"

 • Как може да ни изпратите документи от страната и какъв е начина на плащане?Open or Close

  Документите може да изпратите по пощата или чрез куриерски служби като напишете точния ни адрес, а плащането може да стане по банков път или с наложен платеж. Документите може да получите обратно по пощата, по куриер или на място в някой от офисите ни.

 • Колко време отнема превода и легализацията на дипломи или други документи издадени от образователни институции?Open or Close

  Дипломите, академичните справки, удостоверенията, уверенията и всички останали документи, издадени от образователни институции, се легализират за срок от 8-9 дни при бърза легализация и за срок от около 2 седмици при бавна легализация.

 • Има ли специални изисквания, за да бъде легализирано съдебно решение, издадено от български съд?Open or Close

  Съдебното решение трябва да бъде оформено във вариант за легализация – със свежи подписи и печати на съдия или председател на съответния съд или със свеж подпис и имена на секретар.

 • Има ли специални изисквания, за да бъде легализирани документи, издадени от общини?Open or Close

  Удостоверенията/актовете за раждане, Удостоверенията/актовете за сключен граждански брак трябва да бъдат дубликати, снабдени с правоъгълен печат на Общината, от която са издадени, а всички останали документи трябва да са оригинали, снабдени с правоъгълен печат на Общината, от която са издадени

 • Какво представлява Апостилът и кога Ви е необходим?Open or Close

  Според  Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, една конкретна категория документи, необходими за ползване в чужбина, се удостоверяват със специална заверка, наречена „ Apostille”.
  Заверката „Apostille” е предвидена в чл.3, ал.1 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961 г. ратифицирана от Република България със закон, приета от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. (ДВ, бр.47 от 2000 г.), в сила от 30 април 2001 г. В превод от френски на български език терминът „Apostille” означава удостоверение, но е добил гражданственост като „апостил“.
  Често се налага публични документи от всякакъв вид да бъдат използвани чужбина за различни цели. За да бъде възможно използването им в чужда държава, автентичността им трябва да бъде удостоверена. Това става чрез тяхната „легализация“, която се състои от поредица отделни заверки. Процеса на легализация включва институции на държавата, в която са издадени съответните документи, както и посолства или консулски служби на държавите, в които същите ще бъдат ползвани. 
  С апостила се удостоверява единствено произходът на публичния документ, за който същият се отнася – той удостоверява автентичността на подписа или печата на лицето или органа, което/който е подписал(о) или подпечатал(о) публичния документ и качеството, в което то или той е действал(о), извършвайки това. Апостилът не удостоверява съдържанието на публичния документ, за който се отнася
  Особеното при  получаване на заверка с апостил е, че по-нататък документът не се нуждае от допълнителни заверки и легализиране, нито от други органи на властта в страната на издаване, нито от консулското или дипломатическо представителство на страната, също ратифицирала конвенцията, в чийто граници е необходимо да се представи документа.

   

 • Трябва ли Ви допълнителна заверка след като се сдобиете с Апостил за държава, която е страна по Хагската конвенция?Open or Close

  Апостилът, издаден от съответния Компетентен орган, е единствената формалност, която се изисква, за да се установи произходът и автентичността на публичния документ – не може да бъдат налагани никакви допълнителни изисквания, за да се установи автентичността на произхода на публичния документ.

 • Какво представляват и валидни ли са електронните Апостили и електронните регистри на Апостили? Open or Close

  Конвенцията позволява на Компетентните органи да издават Апостили в електронна форма (електронни Апостили) и да водят електронни регистри на Апостилите (електронни регистри).

  Много Компетентни органи създават и внедряват електронни Апостили и електронни регистри съгласно предложението на Постоянното бюро (Секретариат) на Хагската конференция по Пилотната програма за електронни Апостили (e-APP).