Онлайн поръчка
Вход | Регистрация
Начало »Общи Условия

Общи условия:
Настоящите Общи условия уреждат основните взаимоотношенията между Агенция за преводи “Джезабел“ и потребителите на преводачески услуги.

Заявка и възлагане на поръчката
Заявката за превод се дава в писмен вид с с попълнен формуляр за поръчка , по електронна поща, по факс, по пощата, с куриерска пратка или в офисите на Агенция за преводи “Джезабел” в гр. София на бул. “Ал. Стамболийски” № 26, ет.1, ап.1 или на бул. “Христо Ботев” № 21, ет. 2, ап. 6. В заявката се уточнява следната информация: език, на/от който се извършва превода; договорена цена за 1 стандартна страница (изчислена на база 1800 знака съгласно БДС за стандартните езици); терминологична област на текста за превод; срок на изпълнение; начин на подаване на поръчката и вид на изходния материал; начин на доставяне на поръчката и вид на готовия материал; предназначение на превода, изисквания относно терминологията и евентуално предоставяне на помощни материали / лице за консултации от страна на клиента (задължително условие при устни преводи); начин на изписване на имена на физически лица по документ за самоличност, изисквания при изписване на наименования на фирми; разчитане на съкращения в текста; избрана категория превод.

Получаване на поръчки
При изпълнение на поръчка по e-mail “Джезабел” уведомява клиента изрично за завършване на поръчката, а клиентът потвърждава писмено получаването на изпълнената поръчка. Поръчките, заявени в офиса на Джезабел, се получават на посочената дата, срещу представяне на заявката, издадена от Джезабел на клиента. Представянето на заявката е гаранция за избягване на грешки при предаване на готовата поръчка. При получаване на поръчка, съдържаща легализация, клиентът проверява легализираните си документи. Забележки се правят на място, при получаване на поръчката.
Преведените документи могат да бъдат получени/доставени по електронна поща, по пощата и/или от посочена от Вас куриерска служба до всяка дестинация в България и чужбина или в офисите на Агенция за преводи “Джезабел” в гр. София на бул. “Ал. Стамболийски” № 26, ет.1, ап.1 или на бул. “Христо Ботев” № 21, ет. 2, ап. 6.

Изчисляване на цената

  • Цената за писмен превод се изчислява по ценова листа, на база една стандартна преводна страница, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят физически страници на изходния материал не може да бъдат основа за изчисляване на цената. Броят страници лесно можете да се сметне в електронния вариант на текста с функцията Word Count от менюто Тools или Word Count от менюто Review в зависимост от версията на Microsoft Word.

  • Цената се формира като сбор от няколко фактора: група на съответния език; специфика и сложност на текста; срока на изпълнение на преводаческата услуга: бавна – до 3 работни дни, бърза – 24 часа; експресна – до 8 работни часа.

  • Норма за превод на ден: 8 страници.

  • Цената за превод включва превод от заклет преводач и ако срокът не е много кратък - проверка на фактологическите данни от редактор.

  • Цената за легализация и заверки се образува от вида на документа и държавните такси за заверка в съответните инстанции, стойността на куриерската услуга.

Начин на плащане
Освен, ако не е договорено друго, цената се заплаща в български лева: авансово в размер на 50% от стойността на услугата при възлагане на поръчката. Останалата сума се заплаща при получаване на готовата поръчка.

Стойността на услугата се заплаща по един от следните начини:

  • чрез плащане в брой в офисите на Агенция за преводи “Джезабел” в гр. София на бул. “Ал. Стамболийски” № 26, ет.1, ап.1 или на бул. “Христо Ботев” № 21, ет. 2, ап. 6.;
  • чрез банков превод;
  • с наложен платеж чрез куриер.

Срокове
Напълно съзнаваме, какви неблагоприятни последици може да има един доставен със закъснение документ или превод. Когато сме се ангажирали с краен срок, ние правим абсолютно всичко възможно и го спазваме. Ако случайно изникнат някакви непредвидени обстоятелства, ние своевременно ще Ви потърсим, за да обсъдим най-добрия за Вас вариант.

Рекламации
Рекламация се приема в случай, че има писмена заявка за поръчка. Рекламацията се прави писмено, с изброяване и описание на грешките. След приемане на рекламацията се прави допълнителна редакция от редактор или консултант за сметка на Джезабел. Ако клиентът не приеме редактирания текст, основателността на рекламацията се преценява от се преценява от двама редактори-експерти или от независим експерт. В този случай се прави намаление от цената, в съответствие със становището на редакторите или съгласно преценката на независимия експерт.

Съгласно Чл. 126 от Закона за защита на потребителите рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Рекламации при поръчки, съдържащи легализация, се правят при получаване на поръчката.

Конфиденциалност.
Агенция „Джезабел“ се задължава да не разкрива и разпространява пред трети лица информацията, която й е предоставена във връзка с изпълнението на задълженията й по настоящите Общи условия. В тази връзка Агенцията носи пълна отговорност за действията на свои служители и подизпълнители. Задължението за конфиденциалност и отговорността на Агенцията са валидни както по време на изпълнението на настоящите Общи условия, така и в след прекратяването му.

Защита на лични данни
С приемането на тези Общи условия клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие на Агенцията, в качеството й на администратор на лични данни, да обработва личните данни, до които е получила достъп при изпълнението на поръчката, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от нея и/или свързани с нея лица или институции, за целите на изпълнението на поръчката и за други законни цели.
При наличие на подписано индивидуално договор за извършване на преводаческа услуга, посочените в него условия и договорености се ползват с предимство пред настоящите Общи условия.

 

За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, действащото законодателство в Република България и изискванията на Европейски стандарт EN 15038:2006.
 

Страните ще решават възникналите относно изпълнението на настоящото споразумение спорове по взаимно съгласие чрез преговори, а когато това е невъзможно, по реда на действащото законодателство в Република България.