Онлайн поръчка
Вход | Регистрация
Начало »Сертифициране

Декларация за политиката по качеството

Политиката по качество на ръководството на Агенция „Джезабел“ е насочена към задоволяване потребностите на клиентите чрез предоставяне на продукти с гарантирано качество и непрекъснато усъвършенстване на ефикасността на процесите на системата за управление.

За повишаване на качеството на предоставяният краен продукт ръководството на Агенция „Джезабел“ възприема внедряването и поддържането на системата за управление на качеството във фирмата като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефикасността на процесите, свързани с  извършването на преводaческа дейност. Наша основна цел е изграждане на дълготрайни и взаимоизгодни отношения с клиентите ни като непрекъснато се стреми към по-пълно разбиране и посрещане на техните потребности и изисквания. При осъществяване на дейността си спазваме изискванията на съответните наредби и нормативни документи, включително на стандарта EN 15038:2006.

Сертификация

Агенция за преводи „Джезабел“ внедри система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2000 на 20.06.2008 г. от Bureau Veritas Certification, с транзитивно преминаване към новият стандарт за качество ISO 9001:2008.

Всички процеси в дружеството са регламентирани и взаимообвързани, определени са критериите и методите за контрол, осигурени са необходимите ресурси за ефективното функциониране на процесите.

От тук можете да видите актуалните сертификати на Преводаческа Агенция - Джезабел. 

Считано от 08.05.2013 г. в системата за управление на качеството са интегрирани изискванията за предоставяне на преводаческите услуги на европейския стандарт БДС EN 15038:2006. „Преводачески услуги - Изисквания относно предоставянето на услугата”, с което се гарантира високо качество при изпълнението на цялостния процес на превода от приемането на поръчката до нейното предаване. Внедрената система за управление на качеството на писмените преводачески услуги позволява да се контролира точността и пълнотата на преводаческата услуга. Осигурява се предоставянето на качествен краен продукт, с проследимост на всички етапи на работния процес чрез въведен регламент за управление на всички проекти за превод. Всеки проект за превод се регистрира, определят се съответните подходящи изпълнители, притежаващи необходимата квалификация и опит в съответната област, минава се през процеса на същинския превод, през самопроверка от преводача и през задължително редактиране на превода от редактор. С тази пълна проследимост и изпълнимост на възложените проекти, гарантираме на своите клиенти един краен продукт, отговарящ на най-високите критерии за качество.